Algemene voorwaarden

Wie verwerkt mijn gegevens ?
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van deze Belpet Klantenkaart. Elk gebruik van deze kaart is onderworpen aan deze voorwaarden en aan het Belgisch recht. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig worden bevonden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden overminderd van kracht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde bevoegd.
 2. Dit klantenkaartprogramma wordt uitgevoerd door en is eigendom van de BVBA Megalo, Kattestraat 21 te 1785 Merchtem. Het bestand van deze Belpet Klantenkaart wordt beheerd door de BVBA Megalo.
 3. Deze Belpet Klantenkaart is eigendom van de BVBA Megalo, voornoemd, en kan gebruikt worden in de aangesloten winkelpunten ,waarvan de lijst op eenvoudig verzoek kan worden bekomen in onze winkelpunten of op hun eventuele websites.
 4. Deze Belpet Klantenkaart wordt gratis en zonder aankoopverplichting uitgereikt. Ze wordt afgeleverd aan elke natuurlijke persoon ouder dan 18 jaar en aan rechtspersonen.
 5. Om deze Belpet Klantenkaart te bekomen dient men het aanvraagformulier in te vullen. Indien de verplichte velden niet zijn ingevuld en indien de aanvraag niet is ondertekend, behoudt de BVBA Megalo het recht om niet te beantwoorden aan de aanvraag.
 6. Door het aanvraagformulier in te vullen en te ondertekenen verklaart de kaarthouder akkoord te zijn met de algemene voorwaarden, die hij op eenvoudig verzoek kan bekomen of die gepubliceerd staan op de websites van de aangesloten winkels.
 7. De kaarthouder verbindt er zich toe om de BVBA Megalo te verwittigen (door kennisgeving in één van de aangesloten winkels of via het contactformulier op hun websites)voor elke wijziging van gegevens op het aanvraagformulier.
 8. De aangeboden voordelen van deze Belpet Klantenkaart (onder vorm van bonuspunten en/of kortingen) zijn geheel vrijblijvend en eventueel onderworpen aan voorwaarden. Bij retour van een aankoop of vermoeden van misbruik of frauduleus gebruik kan het bekomen voordeel teruggevraagd worden.
 9. De voordelen van deze Belpet Klantenkaart worden verduidelijkt in Hoe krijg ik een Orga Klantenkaart dat kan opgevraagd in de aangesloten winkels of op de website. De inhoud hiervan maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden.De aangeboden voordelen zijn niet geldig met terugwerkende kracht op de reeds aangekochte artikelen, tenzij anders bepaald.
 10. DE BVBA Megalo houdt zich het recht voor om op elk moment het systeem van bonuspunten en/of kortingen te wijzigen.Tevens behoudt de BVBA Megalo zich het recht om op elk moment de uitreiking van de kaart stop te zetten en/of de voordelen hiervan op te heffen. In dat geval zullen de kaarthouders kunnen genieten van de tot dan verzamelde voordelen.
 11. Deze Belpet Klantenkaart is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet cumuleerbaar met andere voordelen, tenzij anders aangeduid. Bij wijze van controle kan eventueel een identificatiebewijs worden gevraagd.
 12. In geval van verlies of diefstal kan een nieuwe Belpet Klantenkaart worden aangevraagd door het invullen van een nieuw aanvraagformulier.
 13. Een Belpet Klantenkaart wordt gedesactiveerd indien ze ° één jaar niet wordt gebruikt ° bij verlies of diefstal; ° bij frauduleus gebruik. Bij desactivering verdwijnen de verworden voordelen.
 14. In geval van problemen met deze Belpet Klantenkaart kan men zich steeds richten de aangesloten winkels of een schrijven richten naar de BVBA Megalo, Kattestraat 21 te 1785 Merchtem, die zal proberen een oplossing te vinden in de korst mogelijke termijn.
 15. De BVBA Megalo behoudt zich het recht om de huidige algemene voorwaarden te wijzigen zonder dat dit de houder van een Belpet Klantenkaart recht geeft op gelijk welke vergoeding. De geldende algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de aangesloten winkels of eventueel op de websites van deze winkels. De kaarthouder kan echter, indien hij niet akkoord is met de nieuwe algemene voorwaarden, zonder enige bijzondere formaliteit zijn lidmaatschap stopzetten door kennisgeving aan de BVBA Megalo of aan één van de aangesloten winkels.